Home » คปอ คือใคร องค์กรไหนบ้างจำเป็นต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย

คปอ คือใคร องค์กรไหนบ้างจำเป็นต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย

by admin
คปอ คือใคร

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีแล้วสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการคือความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเช้ามาทำงานด้วยร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเลิกงานกลับบ้านไปก็ต้องการให้ส่วนของร่างกายอยู่ครบถ้วนและไม่มีโรคจากการทำงานกลับไปเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันตามตำแหน่งและหน้าที่ที่สามารถทำได้แต่เพื่อให้ความปลอดภัยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนต่อไปได้จำเป็นต้องมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยโดยตรงเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือเรียกสั้นๆว่าคปอ. วันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าคปอคือใคร 

สถานประกอบกิจการใดต้องมี คปอ

คปอ หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวน 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี คปอ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 50 คน หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบกิจการประเภทใดก็ตามหากมีลูกจ้างครบ 50 ต้องจัดให้มี คปอ เพื่อทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการด้วย

คปอ ประกอบด้วยใครบ้าง

การแต่งตั้ง คปอ ประจำสถานประกอบกิจการ จำเป็นต้องดูประเภทสถานประกอบกิจการด้วย ว่าเป็นสถานประกอบกิจการในบัญชีใด ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 และจำนวนของ คปอ ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการด้วย ซึ่งจำนวนของ คปอ ต้องมีจำนวนกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังต่อไปนี้

  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวน 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 5 คน
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวน 100 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 คน ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 7 คน
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวน 500 คนขึ้นไป ต้องมี คปอ ไม่น้อยกว่า 11 คน

โดยคณะกรรมการความปลอดภัยที่เป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ให้นายจ้างแต่งตั้งจากลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า และคณะกรรมการความปลอดภัยที่เป็นผู้แทนลูกจ้าง ให้มาจากลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระดับบังคับบัญชาเลือกกันเอง และเมื่อได้ คปอ ตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ให้นายจ้างแต่งตั้งเพื่อให้ คปอ ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง โดยต้องจัดให้ คปอ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก แต่หาก คปอ ผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็ไม่ต้องอบรมซ้ำอีก เมื่อมีการแต่งตั้งคปอแล้วนายจ้างต้องส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง 

คปอ มีวันหมดอายุหรือไม่

การดำรงตำแหน่ง คปอ ประจำสถานประกอบกิจการไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ตลอดไป ซึ่งวาระของ คปอ นั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และก่อน คปอ หมดวาระ ให้นายจ้างแต่งตั้งหรือจัดให้มีการเลือก คปอ ใหม่ให้เสร็จภายใน 30 วันก่อนที่ คปอ ชุดเก่าจะครบวาระ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้ง คปอ ชุดใหม่ได้ภายในกำหนด ให้ คปอ ชุดเก่าดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้ คปอ ชุดใหม่มาทำหน้าที่ และในกรณีที่จำนวนลูกจ้างลดลงเหลือน้อยกว่า 50 คน ให้ คปอ ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

สรุป

ถึงแม้ว่าสถานประกอบกิจการจะมี คปอ เป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยตรง แต่ทุกคนภายในสถานประกอบกิจการต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยร่วมกัน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ คปอ เพียงอย่างเดียว เพราะหากทุกคนมีส่วนรับผิดชอบความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง ก็จะก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างทั่วถึง หากทุกคนพบเห็นจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วรีบแจ้งหัวหน้างานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไข ก็จะสามารถป้องกันอันตรายก่อนเกิดอุบัติเหตุได้

เรื่องราวอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

T : (064) 958 7451 คุณ มิว

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองกรมสวัสดิการ

เรื่องราวล่าสุด

©2024 อบรม จป กรุงเทพ, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Safety Member